[tlhIngan Hol] qa'vInmo' wItlho'jaj

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Sun Aug 2 07:23:44 PDT 2020


ghunchu'wI':

> jaS jIghel jIH: tlhoy wIbmo' qa'vIn, lutlhutlh 

> nuv, chay' 'e' lucherghlaH?


taQ wanI'vam 'e' vISov, 'ej wanI'vam QIjlaHbe' vay'.


yInwIj DIS wa'maH chorghDIch vISIQchoHpu'DI', qa'vIn vItlhutlhchoHpu'. qaStaHvIS DISmey veb, reH qa'vInwIjDaq Su'ghar vIcheltaH. 'a ghIq, pay' Su'ghar qa'vIn vImuSqu'choHpu'. ngugh, meqvammo', qa'vInwIjDaq Su'ghar vIchelbe'choHpu'.. 'ej DaH qa'vInvam wIbqu' vIQejchu'.


ghunchu'wI':

> qatlh 'opvaD HerghHey 'ut mojpu' 

> 'enteDvam 'up?


'eqtaHvIS qoj paSchoHtaHvIS, HaDnISmo' qoj vumnISmo' 'opvam..


ghunchu'wI:

> ngab Hoch qa'vIn qurgh lIngbogh lav net 

> jalchugh, jIbepbe'.


not ngab.. Saghan law'qu' malja' 'oHmo' qa'vIn malja''e', not ngab qa'vIn Sormey. Sormeyvam QanmeH, Hoch qaSmoH corporations.


Do'Ha', Huch 'oHmo' qo'vam Qun'e', qa'vIn Saghanmey weS corporations 'e' luchaw'be' qum.


~ Qa'yIn


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20200802/33374d92/attachment-0002.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list