[tlhIngan Hol] qa'vInmo' wItlho'jaj

Alan Anderson qunchuy at alcaco.net
Sun Aug 2 06:01:15 PDT 2020


On Aug 2, 2020, at 8:33 AM, mayqel qunen'oS <mihkoun at gmail.com> wrote:
> 
> qa'vIn tu'lu'choHpu'pa', chay' vemlaH nuvpu' ?

jaS jIghel jIH: tlhoy wIbmo' qa'vIn, lutlhutlh nuv, chay' 'e' lucherghlaH?
qatlh 'opvaD HerghHey 'ut mojpu' 'enteDvam 'up?

ngab Hoch qa'vIn qurgh lIngbogh lav net jalchugh, jIbepbe'.

-- ghunchu'wI'More information about the tlhIngan-Hol mailing list