[tlhIngan Hol] qa'vInmo' wItlho'jaj

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Sun Aug 2 05:33:45 PDT 2020


jISIv..


qa'vIn tu'lu'choHpu'pa', chay' vemlaH nuvpu' ?


qa'vIn Sormey chenmoHta'mo' christ, wItlho'jaj !


qa'vIn tu'lu'be' net jalchugh, ghe''orna' 'oH qo'vam'e'.


Soj vISaHchu'be'.. 'a qa'vInwIj tlhapchugh vay', vaj jIghobqangchu'.


~ Qa'yIn


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20200802/6cbe5b01/attachment-0001.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list