[tlhIngan Hol] deanna now I understand you

De'vID de.vid.jonpin at gmail.com
Mon Apr 25 23:54:37 PDT 2022


On Mon, 25 Apr 2022 at 16:39, DloraH <seruq at bellsouth.net> wrote:

> On Mon, 2022-04-25 at 11:58 +0000, D qunen'oS wrote:
> > 'a ('op) QInmey ngeHtaHvIS vay', outlook lo'chugh, QIn
> > luneHbe'lu'bogh ngaSwI'Daq QInmeyvam lan 'op QIn nIqHom, 'ej qay'bej
> > ghu'vam. 'a vogh jIlaDpu': utf-8 tu'qom lo' vay'; html tu'qom lo' 'e'
> > qa'; qaSchugh DuHvam, QIn luneHbe'lu'bogh ngaSwI'Daq QInmey lanbe'
> > QIn nIqHom.
>
> not html vIlo'.  ghItlh nIt neH vIlo'.  jIHvaD html ngeHchugh vay',
> vIlaDlaHbe'.
>

Daj. QInvam vIHevpu' 'ach tlheghvam latlh QInmey vIHevbe'taH.

-- 
De'vID
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20220426/5622c66c/attachment-0002.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list