[tlhIngan Hol] deanna now I understand you

DloraH seruq at bellsouth.net
Mon Apr 25 07:39:31 PDT 2022


On Mon, 2022-04-25 at 11:58 +0000, D qunen'oS wrote:
> 'a ('op) QInmey ngeHtaHvIS vay', outlook lo'chugh, QIn
> luneHbe'lu'bogh ngaSwI'Daq QInmeyvam lan 'op QIn nIqHom, 'ej qay'bej
> ghu'vam. 'a vogh jIlaDpu': utf-8 tu'qom lo' vay'; html tu'qom lo' 'e'
> qa'; qaSchugh DuHvam, QIn luneHbe'lu'bogh ngaSwI'Daq QInmey lanbe'
> QIn nIqHom.

not html vIlo'.  ghItlh nIt neH vIlo'.  jIHvaD html ngeHchugh vay',
vIlaDlaHbe'.


- DloraH

More information about the tlhIngan-Hol mailing list