[tlhIngan Hol] hellenic gods - agricultural gods

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Thu Sep 23 10:23:09 PDT 2021


*adonis: *yInlu’-Heghlu’-yInqa’lu’; mIwvam Qun.

*aphaea: *be’ ghaHbogh Qun QIv’e’. pIrlu’; ghu’vam Qun. Satlh Qun.

*cyamites:* loD ghaHbogh bID-Qun’e’. qurgh Qun.

*demeter:* be’ ghaHbogh Qun’e’. pIrlu’, yoblu’; Hochvam Qun. Satlh tIr je
Qun.

*despoina:* *poseidon* *demeter* je puqbe’. *arcadia*Daq qaS ‘op tay pegh;
taymeyvam Qun ghaH *despoina*‘e’.

*dionysus:* loD ghaHbogh Qun’e’. ghIrep San’emDer pochmeH ‘ej tInmoHmeH
mIw/Ho’DoS Qun. *wine* Qun.

*eunostus:* be’ ghaHbogh Qun’e’. tIr tapmeH jan/qach Qun.

*persephone:* bIng qo’ che’wI’. *hades* be’nal. qaStaHvIS tujchoHbogh
qImroq, tInchoH San’emDermey; wanI’vam Qun.

*philomelus:* loD ghaHbogh Satlh bID-Qun’e’. loS rutlh HIjmeH DujHom
‘oghwI’. wIjwI’ jan ‘oghpu’ je.

*plutus:* *demeter* puqloD. mIp Qun ghaH. Satlh mIp Qun ghaH je.

*triptolemus:* loD ghaHbogh Qun’e’. wIjmeH mIw/Ho’DoS, Satlh je Qun.
‘elaDya’nganpu’vaD Satlh ghojmoHpu’bogh Qun wa’DIch ghaH.

--
Dana'an
https://sacredtextsinklingon.wordpress.com/
Ζεὺς ἦν, Ζεὺς ἐστίν, Ζεὺς ἔσσεται· ὦ μεγάλε Ζεῦ
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20210923/c251fb2a/attachment-0001.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list