[tlhIngan Hol] rules to live by

Alan Anderson qunchuy at alcaco.net
Thu Jul 1 14:25:07 PDT 2021


On Thu, Jul 1, 2021 at 10:26 AM mayqel qunen'oS <mihkoun at gmail.com> wrote:

> 1. Qun tIquvmoH.
>

chay' vay' tu'lu'be'bogh quvmoHlu'? qeSqoqvam Dogh vIloblaHbe'.


> 2. be'lI' yImuSHa'.
>

qeSvam vIpablaH jIH. 'a loD muSHa'nISbe''a'? be' ghajbe' nuv law' vISovbogh.
(wa' be' vISaH jIH, 'ach ghaH vISeHbe'. <be'wI'> vIpongDI' chaq jIwogh.)


> 3. SeplIj yIHub.
>

<lughchugh Sep pagh mujchugh Sep, Sep yIHub> Dajatlh'a'? wejpuH.
Duy'bej qeSvam.
SepwIj yotchugh vay', ghaytan vIHub. 'ach quvHa'chugh SepwIj, qoj nuvpu'
vISaHbogh QIDchugh, ghaytan vIHubQo'.

-- ghunchu'wI'
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20210701/12627935/attachment-0002.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list