[tlhIngan Hol] if you don't plan to write your a$$ off then why learn the jay' language

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Sun Aug 1 06:29:17 PDT 2021


ghunchu'wI',

*curiosity*mo' QIn wa'DIch vIngeHpu', 'a 'op DayajHa'chu', vaj SoHvaD
'opvam vIQIj.

ngoD wa':

'op nuv tu'lu', 'ej po'wI'na' chaH 'e' luHar nuvvam. vaj Holvam voDleHpu'
DataH. 'a not Qatlhchu'bogh vay' luQIjlaHpu'.

ngoD cha':

'op taghwI' tu'lu', 'ej not laHchaj luDubmoHlaHmo', tagha' taghtaHwI'pu'na'
moj. ghaw'pu' chaHmo', bochmoHwI'pu'na' DataH, 'ej po'wI'pu'qoqvaD tortaH.

ngoD wej:

'upchu' ngoD wa', ngoD cha' je..

ngoD loS:

vabDot discord/facebook/zoom je qep tu'lu'chugh, 'ej vabDot pa' jeSchugh
nuv law', qaghel ghunchu'wI': < Qatlhchu'bogh vay' lumughlaH nuv 'ar? > vaj
chay' potlh qepmeyvam?

ngoD vagh:

qaStaHvIS qepmeyvam, vabDot pa' jeSchugh po'wI'pu'na', jIjeSqangbe'qa'.
ngoD javmo' qaS wanI'vam..

ngoD jav:

wa' ngoQ le' vIchavmeH, tlhIngan Hol vIghojpu'. 'ej discord/facebook/zoom
je qepmey bopbe'chu' ngoQvam.

ngoD Soch:

bIjatlhpu', ghunchu'wI': < ghItlhmey DaneHchugh, bIDo'qu'. qen nargh
tlhIngan Hol paqmey law'. >

'ej SoHvaD jIjang: pagh ghItlhmey vIneH, pagh paqmey vIneH. Holvam
vIlo'taHvIS, Hoch vIjatlhnISbogh vIjatlhlaH vIneH. 'ej wejHa' laHvam
vISuqpu'. vaj DaH jIHvaD pagh lunoblaH ghItlhvam/paqvam.

ngoD chorgh:

chaq bISIv, ghunchu'wI': < ja'chuq Dana'an latlhpu' je 'e' SaHbe'chu'chugh
Dana'an, vaj qatlh naDev tlhIngan QInmey ngeH? >

naDev jeS SuStel 'op vIvuvchu'bogh je. nuvpu'vammo' vIvuvchu'bogh naDev
QInmey vIngeH.

vItna' bIH chorgh ngoDvam'e', 'ej 'e' Daparchugh, jISaHbe'.

~ Dana'an
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20210801/18b286a9/attachment-0003.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list