[tlhIngan Hol] If pIqaD became Ca'Non..

SuStel sustel at trimboli.name
Thu Apr 30 07:45:28 PDT 2020


qay' KLI pIqaD... Dalqu'mo'. Daj tlhIngan Hol pab, QIch, nugh lo' je; 
Dalchu' pIqaDqoqvetlh napqu'.More information about the tlhIngan-Hol mailing list