[tlhIngan Hol] How would you express "root of a tree" ?

Daniel Dadap daniel at dadap.net
Sun Jul 14 20:02:38 PDT 2019


> On Jul 14, 2019, at 03:25, mayqel qunen'oS <mihkoun at gmail.com> wrote:
> 
> pa'logh, naDev tlhIngan Hol vIlo'taHvIS, motlh jang pagh; vaj chay' vIqeqlaH ?

qeqmeH vay', jangnISbe'lu'. jIqeq vIneHDI', rut naDev 'op mu' vIghItlh. rut vIjanglu'; rut vIjangbe'lu'. rut TwitterDaq 'op mu' vIghItlh. pa' mujangwI'pu' law' law' naDev mujangwI'pu' law' puS. rut DiscordDaq 'op mu' vIghItlh. pa' mujangwI'pu' law' law' TwitterDaq mujangwI'pu' law' puS. 'ach vabDot DiscordDaq rut mujang pagh. muSujbe' wanI'. vIjanglu' 'e' vIpoQbe'. 'ej rut jIqeqmeH 'op mu' vIghItlh, 'ej paghvaD vIbon. mu'meywIj vIbonbe'DI' mujangba' pagh. 'a mu'mey vIbonbe'bogh vIghItlhtaH, vIghItlh 'e' vItIvmo', 'ej qeqmeH QaQ mIwvam.

rut HaSta tamey vIqon 'ej YouTubeDaq bIH vIbon. rut wab tamey vIqon 'ej SoundCloudDaq bIH vIbon. HaSta tamey wab tamey je vIqon, mubelmoHmo' Hoch tlhIngan Hol qeqmeH 'eb. HaSta tameywIj bej nuvpu' puSqu'. wab tameywIj 'Ij nuvpu' puSqu'. pIjHa' QInHom ghItlh vay'. jISaHbe'chu' jay'. vIqon jIqeq vIneHmo'. bejchugh qoj 'Ijchugh pagh, qay'be'. vIqontaH. mumevmoHlaH pagh.

jIqeqmeH, HaSta tameywIj bejnIS pagh. wab tameywIj 'IjnIS pagh. ghItlhmeywIj laDnIS pagh. 'ej vIjangnISbe'qu'lu'. vIjanglu'DI', vIjanglu' 'e' vItIvba', 'a vIjangbe'lu'DI' qay'be'qu'.

wa' ben, QIn tetlhvamDaq jIjeSchoHtaHvIS, tlhIngan Hol vIlo'taHDI', jItlhobtaH; jIjatlhtaH: «qay'chugh pabwIj mu' vIwIvbogh joq, HISovmoH! jIqeq vIneH 'ej tlhIngan Hol laHwIj vIDub vIneH.» 'ej ngugh taghwI'na' jIHtaHvIS rut muQaHtaH 'op nuv. SuStel, ghunchu'wI', QeS, latlh je vItlho'qu', muQaHqu'taHmo'. 'ach motlh, mujangtaH pagh. ghaytan Qagh puS ngaS QInwIj 'e' vIpIH, 'a motlh QaghmeywIj mutu'moHtaH pagh. vIjangbe'lu'mo' jIqeqlaHbe''a'? laHwIj vIDublaHbe''a'? ghobe'! jIqeqtaH 'ej jIqeqtaHmo' laHwIj vIDubmoHlaHpu'.

tlhn;lblp (tlhoy nI'; laDbe'lu'pu'):

vaj yIqeqtaH, yIruch! 'a bIqeqDI' reH latlhpu' DavuQqu' 'e' yIpIHQo'.



More information about the tlhIngan-Hol mailing list