[tlhIngan Hol] easterlings tIvan

SuStel sustel at trimboli.name
Thu Nov 30 10:35:30 PST 2017


On 11/30/2017 10:32 AM, mayqel qunenoS wrote:
> wa' mIllogh le' 'agh lord of the rings cha';
>
> sauronvaD SuvmeH easterlings, lojmIt'a' qIj luvegh. ghIq mordor lu'el.
>
> mIlloghvam vIbejDI', jItIw. reH, muDuQ wanI'vam lururbogh wanI''e'.
>
> QaQwI'pu'qoqvaD SuvQo' easterlings, 'ej latlh joH'a' lutu'; gandalf 
> veQpu'Daj je lajQo', 'ej Suvchu'.
>
> reH, latlh joH'e' tlha'laHbogh vay' tu'lu'. 'ej maHvaD ngoDvam 
> luqawmoH easterlings.

Qun ghaH /Melkor/'e' tIng HopDaq tIng nganvaD 'e' ghojmoH /Sauron./ 
lalDanDaj mIgh cherta' /Sauron./ lalDanDaj pIn ghaH 'ej tIng nganpu' 
SIghmeH yabDaj lo'. tlhabbe' tIng ngan wIv.

-- 
SuStel
http://trimboli.name

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20171130/c8eb9807/attachment-0003.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list