<div dir="auto">wa'Hu', Qompu' 'elaDya' botlh, 'ej 6,3 richter 'oH wanI'vam HoS'e'.<div dir="auto"><br></div><div dir="auto">qaStaHvIS lup law', qaStaH wanI'vam, 'ej tlhoy tavtaH yaHwIj qach.</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">'ej QomtaHvIS yav, tagha' jIQubchoH: < that's it; DaH jIHegh ></div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">'a Do' tagha' mevpu' wanI', 'ej jIleSlaH.</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">earthquakes vImuS jay'.</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">~ Dana'an</div></div>