<div dir="auto">bIlugh, jupwI' SuStel !<div dir="auto"><br></div><div dir="auto">qaStaHvIS pa'logh, lord of the rings paq vIlaD vIneH; 'a qaStaHvIS pa'logh, poH yap vIghajbe'.</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">paqvam vIlaD; DaH vIneH. 'ej chaq, tugh paqvam vIlaDchoH.</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">nItebHa', lord of the rings paq wIja'chuq SoH jIH je vIneH. nItebHa' lutna' wIpoj vIneH je.</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">'ej lutna' 'ay'Hommey DImughlaH !</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">~ channgan qIj</div></div>