[tlhIngan Hol] yIn nessy

D qunen'oS d.koun at outlook.com
Wed Apr 27 01:49:24 PDT 2022


yInbej loch ness tlhapragh; rorghbe'. reH 'e' vIHar, 'ej vuDwIj choHlaH
pagh.

tlhIHvaD vuDwIj vI'otHa' *vIneHpu', 'ej DaH, vuDvam vI'otHa'pu'mo',
jIbelchoHpu'.

-- 
Dana'an
https://sacredtextsinklingon.wordpress.com/
Ζεὺς ἦν, Ζεὺς ἐστίν, Ζεὺς ἔσσεται· ὦ μεγάλε Ζεῦ
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20220427/da01f6ff/attachment-0001.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list