[tlhIngan Hol] ghotI' jonmeH Qu'wIj chu'

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Wed Sep 15 10:53:00 PDT 2021


jIH:
> a jInenchoHpu'DI', ghotI'mey
> vIvupchoHpu', vaj ghotI'mey vIHoHlaHbe'.

ghu'vam qay' vIjunmeH, pa'logh jIQubpu': < ghotI' vIjon, 'ej ghIq SIbI'
bIQ'a'Daq ghotI'vam vIvo', vaj tagha' yIn ghotI' >.

'a ngugh jIQub je: < vabDot bIQ'a'Daq ghotI' vIjonpu'bogh vIvo', SIrIlmo'
'oy'choHpu' ghotI' >.

'ej Dep vI'oy'moH vIneHbe'chu'..

vaj, DaH, QaltaHvIS ghotI'mey, ghotI'meyvam vIbej. 'a vIjon 'e' vInIDbe'.

~ Dana'an
don't let the bastards grind you down
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20210915/91c595be/attachment-0002.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list