[tlhIngan Hol] the trauma of self-change

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Thu Oct 7 11:14:36 PDT 2021


SuStel, bIlughchu'.

'a ghunchu'wI' meqmey DayajnIS.

toy'wI''a'pu' neH ghunchu'wI'. 'a not ghaHvaD toy'wI''a' vIDaqangpu', 'ej
ngoDvam SIQlaHbe'chu' ghunchu'wI'.

ghunchu'wI' luquvmoHchu'taH facebook taghwI'pu'. 'ej ngoDvammo' pIn ghaH
'e' Har ghunchu'wI'.

chaq latlhpu' pIn ghaH. 'a pInwIj ghaHbe' ghunchu'wI''e', 'ej not moj.

--
Dana'an
https://sacredtextsinklingon.wordpress.com/
Ζεὺς ἦν, Ζεὺς ἐστίν, Ζεὺς ἔσσεται· ὦ μεγάλε Ζεῦ
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20211007/5dbc70b7/attachment-0003.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list