[tlhIngan Hol] the trauma of self-change

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Thu Oct 7 08:07:22 PDT 2021


povbogh nuv tu'lu'be'..

DI'onmey qab yugh je qa'maj, 'ej 'e' temchugh vay', nepwI' qoH je ghaH.

'ej yIntaHvIS vay', DI'onmeyDaj qab ngabmoHmeH, 'ej Dub'eghmeH, nIDnIStaH.

Do'Ha' napbe' 'ej ngeDbe' mIwvam. DubmeH qa', reghnIS qa'vam. 'ej < reghnIS
qa' > jIjatlhtaHvIS, jISorHa'ba', 'a choHbe' vIt:

Dub'eghmeH vay', mIw Qatlhqu' SIQqang net poQ, 'oy'qang net poQ, bechqang
net poQ, 'ej vabDot Hochvam SIQqang, chaq tagha' Qapbe' nuvvam.

'a peghel'egh..

Dub'egh nuv; yIn ngoQmey''e' potlhchu'be'chugh ngoQvam, nuq 'oHlaH ngoQ
nIvqu''e'?

--
Dana'an
https://sacredtextsinklingon.wordpress.com/
Ζεὺς ἦν, Ζεὺς ἐστίν, Ζεὺς ἔσσεται· ὦ μεγάλε Ζεῦ
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20211007/990742e6/attachment-0001.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list