[tlhIngan Hol] look what the cat dragged in

Lieven L. Litaer levinius at gmx.de
Tue Nov 9 10:51:34 PST 2021


Am 09.11.2021 um 18:46 schrieb nIqolay Q:
> *reH mu'mey chu' SamlaH mayqel. So'laHbe' mu'meyvetlh. :D

teHbej. not vay' lIj 'Internet.

> *wa' Doch vISov vIneH: pong <Alice> mughmeH <QelIS> lo'lu'. qatlh Qay
> wab chellu'?*

wej meqmey vIghaj.

wa'DIch: pong HoS 'oHbe' Alice'e' 'e' vIHar; tlhIngan Hol rurbogh
pong'e' vIneH. roD Qay wab, qay wab ghap lughaj tlhIngan pongmey. ngutlh
tIn 'oH ngutlh wa'DIch'e' roD 'e' poQmo' De'wI' patmey, Qay wab vIwIv.

cha': <Alice> wab vIbuSDI', <'elIS> rur; 'ach Do'Ha' qaghwI' lajbe' 'op
De'wI' patmey. rut <elIS> moj <'elIS>. mIwvam vIlajqangbe'.

wej: loQ <qeylIS> rur <QelIS> 'e' vIparHa'.

--
Lieven L. Litaer
aka the "Klingon Teacher from Germany"
http://www.tlhInganHol.com
http://klingon.wiki/En/AliceInWonderlandMore information about the tlhIngan-Hol mailing list