[tlhIngan Hol] the thing that's actually scary about pinhead

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Sat Mar 6 09:10:32 PST 2021


'ej chaq DaH ghel vay'; < qa' 'achghej luchIw pinhead mIn; maj.. 'a qatlh
latlhpu' ghIjlaHchu' pinhead DI'onvam? qatlh pinhead DI'onvam Dun law' Hoch
Dun puS? >

jIjang..

jatlhpu' SeQpIr: < qa' Qorwagh bIH mIn'e' >

'achghej luchIwchugh mInvam, pagh Human DI'onmey Dep lu'angchugh, vaj chay'
Depvam qoy'laH nuv? chay' ponlaH? pagh Human DI'onmey Dep lu'angchu'chugh
mInvam, vaj vangtaHvIS Depvam, chay' pung pIHlaH vay'?

~ Dana'an
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20210306/866b60ff/attachment-0003.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list