[tlhIngan Hol] the strength of the wolf lies in its' pack

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Tue Mar 9 08:40:52 PST 2021


jIH:
> wa' vIt potlh lu'chIwchu' cha'
> mu'tlheghvam: nIteb taHlaH pagh. nIteb
> QaplaH *pagh*.
ghunchu'wI':
> nagh jIH. 'ambay jIH

Do'Ha', jIyajbe'. chay' rarchuq mu'tlheghmeylIj mu'tlheghmeywIj je?

~ Dana'an
lIloS bep scribes pharisees je, QaqwI'pu'
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20210309/ac289554/attachment-0002.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list