[tlhIngan Hol] if you don't plan to write your a$$ off then why learn the jay' language

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Sat Jul 31 09:54:45 PDT 2021


pa'logh, Holqoqvam vIghojchoHpu'DI', jIHvaD jIjatlhpu':


< HIQoy, a**h***; Holqoqvam vIghojmeH, jInIDqu'choHchugh, 'ej jIvumqu'choHchugh, Holqoqvam vIghojpu'DI', roD, roD, r-o-D, Holqoqvam Dalo' 'e' vIpIH 'ej vIpoQ. >


vaj, tagha', Holqoqvam vIghojpu'DI', roD vIlo'choHpu'.


'a 'op nuv tu'lu' ('ej Do'Ha' law'qu' nuvvam)..


< tlhIngan Hol wIghoj wIneH > jatlhtaH, 'a pIjHa' Holqoqvam lu'lo'.


'ej HIyajHa'Qo'; DIbna'chaj 'oH ('ej nuvpu'vam vISaHbe'chu' jay' net Sov). 'a meqqoqchaj vIyajlaHbe'..


vay' Dalo'qangbe'taHchugh, qatlh vay'vam DaghojnIS?


~ Dana'an

look at all these jay's I don't give..

I mean just look at them..
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20210731/9fcfa726/attachment-0001.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list