[tlhIngan Hol] useless useless {loch} verb

Ed Bailey bellerophon.modeler at gmail.com
Fri Apr 23 10:36:33 PDT 2021


lI'chu'be' ghantoHmeyvam. SengHey vItu'. mI' 'oH SubmaH'e'. SubmaH
chenmoHmeH mIw Del wot <loch>. vagh loch wej; chen pagh vI' jav, qar'a'?
<vaghlogh boqHa'egh wej; chen pagh vI' jav> jatlhlu'chugh, rap. mu'tlhegh
wa'DIch ngaj law', cha'DIch ngaj puS. 'a chay' 'ut wot <loch>?

HutmaH Hut Duj luyughchugh yo' 'ej ghIq javmaH jav luQaw'chugh jagh, chaq
jIjatlh <Hoch wej Duj cha' Qaw'pu' jagh>. ghantoH lI' vIleghpa' <loch>
wotvam chu' vIlo' 'e' vIHon.
~mIp'av

On Friday, April 23, 2021, mayqel qunen'oS <mihkoun at gmail.com> wrote:

> Sojvam vIQulqa'ta', 'ej 'op Ca'Non mu'tlhegh tu'lu', 'a napchu'
> mu'tlheghmeyvam:
>
> wej loch cha'
> vagh loch wej
> loS loch jav
> wa' loch wej
>
> Do'Ha' QaHlaHbe' mu'tlheghmeyvam.
>
> ~ Dana'an
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20210423/114c2df7/attachment.html>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list