[tlhIngan Hol] 'op preceding plural pronouns

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Sun Apr 11 09:13:17 PDT 2021


maj, charghwI'; jIyaj.

vay' SeQ vIqonnIS net jalchugh, {'op chaH} vIlo'be'bej. 'ej chaq tlhoy
Sojvam'e' muSIgh 'amerI'qa' Hol 'elaDya' Hol je.

wanI'vam QIjlaH 'Iv? rut yabmajDaq nargh qechmey.. qech DI'omlaHbe'bogh..

'a vabDot mutlhu'moHchu'chugh {'op chaH}, vI'ommeH, jInIDqangqu'.

~ Dana'an
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20210411/4b4a7dc7/attachment.html>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list