[tlhIngan Hol] difference between someone somebody and vay'

Will Martin willmartin2 at mac.com
Thu Apr 1 18:28:41 PST 2021


ghaytan qayaj. pIj QIntetlhvamDaq tIchchuq nuvpu’ ‘ej jaghpu’ moj Sovchuqbe’bogh nuvpu’. Do’Ha’ ghu’vam ‘ach ghu’vam vIchoHlaHbe’. vIlaj neH.

pagh jagh jIH ‘e’ vImaS, ‘ach rut jaghpu’ poQlaw' nuvpu’. rut mayajHa’chuq jIH latlhpu’ je. rut mapIchchuq.

wejpuH.

puqpu’ wIrur.

pIch ghaj ‘Iv? jIqanchoH ‘ej jISaHbe’. pIch ghajbogh nuv’e’ Dangu’chugh, ghu' Daqay’Ha’moHbe’ ‘ej ghu’ DaDubbe'.

nenchoH Hoch ‘e’ vInaj, ‘ach wej qaS.

toH jaghpu’ chaHtaH nuvpu’’e’.

jIQuch ‘e’ vImaS. vay’ jagh jIH’a’? jISaHbe’.

not muQuchmoH bortaS. QIp bortaS ‘e’ vIHar.

bortaS vIparmo’ tlhIngan vIrurbe’law’, ‘ach ngang tlhInganpu’.

The irony is that my comments sometimes suggest generalities about Klingon culture restricting Klingons to stereotypes, yet here I am, violating one.

Hoist by my own petard.

charghwI’ vaghnerya’ngan

rInpa’ bomnIS be’’a’ pI’.
> On Apr 1, 2021, at 1:11 PM, mayqel qunen'oS <mihkoun at gmail.com> wrote:
> 
> charghwI', SoHvaD qay' wa':
> 
> juppu'lI' (po'wI'pu'qoqvam..) vIquvmoHQo'.
> 
> 'a vay'vam yIyajchu':
> 
> not po'wI'pu'qoqvam vIquvmoHpu'. 'ej *not* po'wI'pu'qoqvam vIvuvchoH.
> 
> ghu'vam yIbItlh.
> 
> ~ Dana'an
> 
> 
> _______________________________________________
> tlhIngan-Hol mailing list
> tlhIngan-Hol at lists.kli.org
> http://lists.kli.org/listinfo.cgi/tlhingan-hol-kli.org

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20210401/be9ccc73/attachment.html>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list