[tlhIngan Hol] naDev ba'nISpu' petaQpu'vam jay' ?!?!

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Thu Sep 24 06:47:27 PDT 2020


chaq..

qIt Hoch DuHmeyvam; Do'Ha', pagh mIllogh veb peSpu' mIlloghvam jonpu'bogh
nuv. vaj not maSovchu'.

~ Qa'yIn
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20200924/697fb9f0/attachment-0004.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list