[tlhIngan Hol] jatlhpu' yuthura ban

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Tue Sep 29 08:11:50 PDT 2020


"Without strife, the victory has no meaning. Without strife, one does
not advance. Without strife, there is only stagnation."  ~ Yuthura Ban

ram yay, yayvam tlhejpu'be'chugh yol. qaSbe'taHvIS yol, Dubbe' nuv.
qaSbe'taHvIS yol, tlhetlhbe'taH nuv. ~ yuthura ban

lughchu', 'ej meq law'qu'mo' sith 'Ip luchIwchu' mu'vam.

SoHvaD ngeDtaHchugh Hoch, not DuqaDchugh vay', not ghu'mey Qatlh
DaDIghnISchugh, vaj vabDot tagha' bIQapchugh, nuq Dachavpu' ?

ngoQmey ngeD neH chavqangchugh nuv, vaj nuchna' ghaH nuvvam'e'.

~ Qa'yInMore information about the tlhIngan-Hol mailing list