[tlhIngan Hol] aspect suffix -pu' with motlh roD and reH

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Thu Oct 29 06:24:43 PDT 2020


mu'tlheghDaq {-pu'} {roD}/{reH} *je* tu'lu'chugh, vaj chay'
mu'tlheghvam wot yajnISlu' ? qaStaHvIS poH nI', Sojvam vIqeltaH, vaj
DaH ghu'wIj qay' boSIQ je. jIqon:

pItSa' vISoppu'
I have eaten pizza
(only once)

motlh pItSa' vISoppu'
usually I have eaten pizza
(my eating the pizza is an event having being repeated more than once)

roD pItSa' vISoppu'
regularly I have eaten pizza
(my eating the pizza is an event having being repeated regularly)

pIj pItSa' vISoppu'
often I have eaten pizza
(my eating the pizza is an event having being repeated often)

reH pItSa' vISoppu'
always I have eaten pizza
(my eating the pizza is an event having being repeated always)

lughchugh mughta'ghachmey vorgh, DaH nargh wa' ghu' qay'..

mu'tlhegh wa':

pa'logh, qaStaHvIS wa' DIS, pItSa' vISop
during one year in the past, I eat pitsa
(my eating the pizza is an event being repeated during that period
more than once)

mu'tlhegh cha':

pa'logh, qaStaHvIS wa' DIS, reH/roD/pIj/motlh pItSa' vISoppu'
during one year in the past, I have eaten pizza always/regularly/often/usually
(my eating the pizza is an event being repeated during that period
more than once)

vaj.. raplaw' mu'tlhegh wa' mu'tlhegh cha' je; chaq wa' DI'onmo' neH
pIm mu'tlheghvam:

historical present lo' mu'tlhegh wa'
"looking back" Ho'DoS lo' mu'tlhegh cha'

jIlugh'a' ?

~ Qa'yInMore information about the tlhIngan-Hol mailing list