[tlhIngan Hol] naDev wejvam DIghajbe'

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Sun Nov 1 01:42:52 PST 2020


lieven:
> yIqIm: tlhIngan Hol jatlhlu'DI' roD vay'Daq
> bachlu', vay'vaD bachlu'be'.

De'vam vIlIjchu'pu' ! jIHvaD pab lugh DaqawmoHpu'mo', qatlho'.

football basketball je vIbejbe' je, QujtaHvIS local teams.

'a QujtaHvIS Sepmey, Qujmeyvam vIbej, 'ej ngugh mu'qaD vIbachtaH.

qaStaHvIS Quj, pagh mu'qaDmey = pagh bel.

~ melqor
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20201101/dfa660db/attachment-0003.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list