[tlhIngan Hol] not sauron mIn vIyajpu'.

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Thu Nov 12 07:25:01 PST 2020


Dajqu' De'vam !

wa' jaj lord of the rings paq vIlaDchoH 'e' vItul. paqvam vIje'pu', 'a
tlhoy qarghmo', mughIj..

paqvam vI'uchchoHDI', SIbI' jIQub: < chay' Hoch tenwalmeyvam vIlaDlaH ? >
vaj yorghDaq paq vIlanqa'.

~ Dana'an
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20201112/138179a1/attachment-0002.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list