[tlhIngan Hol] prefix trick on -bogh clauses

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Wed Nov 4 05:50:52 PST 2020


SuStel,

qaDoy'moH vIneHbe'; 'a chu'chu' De'vam, 'ej jIyajmeH, jInID. vaj
qaghelnISqa'. 'a qaghelpu'DI', not QIn tlheghvamDaq qaghelqa' 'e'
vIlay'(law'..).

mu'tlhegh veb vIqon:

ngeb wa'Hu' vIqraqmey Danobbogh
the artifacts which you gave yesterday are fake

lugh'a' mu'tlheghvam ?

~ hjkhjkjhkMore information about the tlhIngan-Hol mailing list