[tlhIngan Hol] DaHjaj tlhIngan jIH

SuStel sustel at trimboli.name
Fri Jan 10 06:14:09 PST 2020


DaHjaj tlhIngan SoH 'e' vIlaj.


On 1/10/2020 8:04 AM, Will Martin wrote:
> DaHjaj tlhIngan jIH.
>
> ta' Sep ‘oHbe’ SepwIj’e’, ‘ach ta’ Hol vIlo’ vIneHmo’ tlhIngan Hol 
> wIqelDI’, maQochchugh Mark Okrand jIH je, lugh Mark Okrand ‘ej jImuj.

jISaHbe'. nuqneH?

-- 
SuStel
http://trimboli.name
More information about the tlhIngan-Hol mailing list