[tlhIngan Hol] neH "only" in noun-noun constructions

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Fri Aug 21 03:46:22 PDT 2020


vay' vItlhojpu'.

mu'tlhegh veb vIqon:

wa' Duj neH wej SIbDoH je vIlegh
I see only one ship and three satellites

mu'tlhegh vorgh vIqonchugh, 'ej {Duj} DIp SIghchugh {neH} "only" mu',
vaj mujbe'law' {neH}vam lo'.

muj {neH} lo'vam pa'logh 'e' vIHar, 'a DaH jItlhojpu'..

DIp-DIp tlheghDaq DIp SIghchugh {neH} "only" mu', vaj pagh pab chut pabHa'lu'.

~ Qa'yInMore information about the tlhIngan-Hol mailing list