[tlhIngan Hol] vay' vItlhojpu'mo', choHnIS ghu'. 'ej SIbI' ghu'vam vIchoH

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Fri Aug 14 05:27:37 PDT 2020


pa'logh pIj jatlhpu' charghwI':

naDev QInmey ngeHtaHvIS nuvpu', tlhoy DIvI' Hol lulo'.

'ej lughchu'pu' charghwI'..

pa'loghwIj vIqelpu', 'ej pa'loghvam vIqeltaHvIS, tagha' jISIvchoHpu':
qatlh QInmey vIqontaHvIS, cha' Hol vIlo'nIS ? qatlh DIvI' Hol tlhIngan
Hol *je* vIlo'nIS ? qatlh tlhIngan Hol vIghojlI' ? DIvI' Hol
vIlo'taHmeH, tlhIngan Hol vIghojlI''a' ?

tlhIngan Hol vIghojmeH, muQaHpu' 'ej muQaHtaH SuStel latlhpu' je.. 'a
qatlh muQaHpu' ? qatlh muQaHtaH ? DIvI' Hol vIlo'taHmeH, muQaHpu''a' ?
DIvI' Hol vIlo'taHmeH, muQaHtaH'a' ?

ghobe'..

vaj, DaH, choHnIS ghu'vam. tlhIngan Hol vIlo'meH, tlhIngan Hol
vIghojlI'; vaj meqvammo' DIvI' Hol vIlo'be'choH. vabDot tlhIngan pab
luboptaHvIS QInwIj, tlhIngan Hol vIlo'.

DIvI' Hol ghantoH mu'tlhegh bIH DIvI' Hol mu'tlhegh'e' neH
vIqonqangbogh, 'ej qaStaHvIS wa' wanI' neH, DIvI' Hol mu'tlheghmeyvam
vIqonqang: tlhIngan pab vIrIchtaHvIS, Sarvam mu'tlheghmey vIqonqang.

ghe''or jaHjaj DIvI' Hol. jIpuQ.

~ Qa'yInMore information about the tlhIngan-Hol mailing list