[tlhIngan Hol] Klingon Word of the Day: qeylIS mInDu'

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Sat Apr 4 00:54:08 PDT 2020


ghunchu'wI':

> qIplu' 'e' tIvba' 'op


hmm.. Daj..


'a Qujvam vIQujchugh, 'ej jIQapchugh, vaj jIHvaD pItSa' noblu' 'e' vImaSbej !


~ mayqel qunen'oS-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20200404/f6f51b96/attachment.html>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list