[tlhIngan Hol] Sepqep wa'DIch tamey

Hugh Son puqloD Hugh at qeylIS.net
Fri Nov 15 04:49:59 PST 2019


mo'rISqa':

javhu' qaSpu' Sepqep 'ej wanI' wItIvchu'pu'. qep Dun 'obejpu' Sepqep. jeSlabe'wI'pu'vaD Sepqep wa'DIch tamey DIbon wIne:

https://Sepqep.org/1DIch.html

qaStavIS Sepqep veb ma retsDaq SuHamqang'a'? ghomuv 'ej re Sepqep tajaj!

Qotmagh:

javHu' qaSpu' Sepqep 'ej wanI' wItIvchu'pu'. qep Nun 'oHmejpu' Sepqep'e'. jeSlaHme'wI'pu'vaN Sepqep wa'NIch tamey NImon wIneH:

https://Sepqep.org/1DIch.html

qaStaHvIS Sepqep vem maH retlhDaq SuQamqang'a'? ghomuv 'ej reH Sepqep taHjaj!

Sa'Qej:

javHu' qaSpu' Sepqep 'ej wanI' wItIvchu'pu'. qep Dun 'oHbejpu' Sepqep'e'. jeSlaHbe'wI'pu'vaD Sepqep wa'DIch tamey DIbon wIneH:

https://Sepqep.org/1DIch.html

qaStaHvIS Sepqep veb retlhmajDaq SuQamqang'a'? ghomuv 'ej reH taHjaj Sepqep!More information about the tlhIngan-Hol mailing list