[tlhIngan Hol] pIj, maSov'eghmeH..

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Tue May 21 02:33:53 PDT 2019


ghunchu'wI'
> yIja''egh. chaq DaSambe' SoH, 'a HelIj vIghoSbe'chu' jIH.

DoHa', HewIj'e' 'oHbe'.

'ej HewIj 'oH; 'e' vIjIn.. HewIj 'oH net jalchugh, vaj Hevam
vIchoHlaHbej. 'a, Do'Ha', yIn He 'oH Hevam'e'.

'ej vuDwIj vitob:

SuvwI' yIjal; not Suvpu' SuvwI'vam. not, che'ronDaq SaHpu'. pagh jaghpu' Suvpu'.

chay', jatlhlaH SuvwI'vam, jIyoH ?

mu'meyvam jatlhlaHbe'..

qaStaHvIS yIn, mataHmeH maSuvnIS. 'ej nenchoHmeH qa'maj, ghu'mey qay' maDIghnIS.

not mobchoHpu'chugh vay', ej reH yIn ngeD SIQpu', vaj chay' jatlhlaH, jIHoS ?

may' qulDaq, matob'egh. Do'Ha' teH vItvam, 'ej vItvam vIparqu'.. 'a teHqu'.

qaStaHvIS yInwIj, Do'Ha', Hoch ghu'mey qay' vIbamtaHvIS, jImob. 'ej
pIj, tlhoS jIQIlchoH. 'a, tagha', jItaHpu'. chaq jIDo'pu'.. chaq
muQaHta' melkor, jISovbe'.. 'a jItaHpu'.

ngeDpu' yInwIj; pIj 'e' vIjIn.. 'a, Do'Ha', ngeDpu'be'..

'ej muchoH rintaH Hoch ghu'meyvam qay'. ghu'meyvam qay' vIbampu'be'
net jalchugh, vaj DaHjaj jIpImchu',

'a, ghu'meyvam qay' vIbampu'be' net jalchugh, DaHjaj jIpujqu'.

Hoch 'oH yIn noH'e'..

'ej noHvam wISIQqangbe'chugh, vaj pagh'e' maH.

~ m. qunen'oSMore information about the tlhIngan-Hol mailing list