[tlhIngan Hol] vIghro' jIH net jalchugh..

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Tue May 28 06:23:21 PDT 2019


De'vID:
> ben law' bIHeghpu'.

De'vID, jupwI', SoHvaD wa' vIt potlhqu' vI'ang..

jub vIghro'mey tIQ ! not Hegh !

vaj, vIghro' jIH net jalchugh, nuv law' vInuQbej.. 'ej jIjubmo',
muHoHlaHbe' nuvpu' !

hahaha !

'a, jIHvaD nIm lunobchugh net jalchugh, vaj chaq nujwIj vISoQmoH, 'ej >
'Imyagh ! 'Imyagh ! 'Imyaaagh < jIghughbe'..

~ m. qunen'oS
ghoS vIghro'oy vIghro'oy
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20190528/257e8091/attachment.html>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list