[tlhIngan Hol] lorloDwI'

Will Martin willmartin2 at mac.com
Fri Mar 8 13:39:37 PST 2019


tlhoy HIq tlhutlh lorloDwI’. tlhoS Heghqa’moH HIq. qaSDI’ wanImeyvam, ropyaH qach ghoSnIS.

valqu’. ghaytan lorloDwI’ val law’ jIH val puS. ‘ach QIpchu'wI’ Dalaw’taH.

wej ben Hegh bangDaj. ‘IQtaH, ‘ej tlhoy HIq tlhutlhqa’. Heghpa’, not jIHvaD bangvam Del. DaH DeltaH. Heghpa’ pegh be’vam. HeghDI’ Qu’Daj moj. be’vamvaD matlhchu'meH, ‘IQchu’taH.

QIpchu’. ‘IQ lorloDwI’ neHbe’ba’ bangDaj yIntaHvIS. DaH Hegh. SaHbe’. chImchu’ Qu’vam. ‘anchu’ lorloDwI'. vIQaHlaHbe’. QaHlu’ neHbe’. ‘IQchu’taH neH neH.

charghwI’ vaghnerya’ngan

rInpa’ bomnIS be’’a’ pI’.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20190308/e19a8d78/attachment-0003.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list