[tlhIngan Hol] 'ej qaSchoH ram..

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Fri Jun 21 11:32:47 PDT 2019


this:
nujDu'chaj SoQmoH nuvpu' jay'.
should be:
nujDu'chaj SoQnISmoH nuvpu' jay'.

'ej DaH battlestar galactica vIbejchoH. Do', pa', pagh tlhInganpu' tu'lu'.

~ m. qunen'oS
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20190621/d53f63ef/attachment-0005.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list