[tlhIngan Hol] According to Matthew chapter 7

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Fri Jun 14 06:08:24 PDT 2019


And while the ancient cat is playing happily with its' ball of string,
here is the 7th chapter.

http://www.klingonwiki.net/En/GospelOfMatthew

'ay' Soch

1 boqIchbe'lu'meH, latlhpu' tIqIchQo'; 2 bochovlu'meH, latlhpu'
chovmeH Ho'DoSraj lo'lu', 'ej lo'laHghachraj perlu'meH, latlhpu'
lo'laHghach permeH Ho'DoSraj lo'lu'. 3 mInlIj Qechjem'a'
DaqeltaHQo'vIS, qatlh loDnI'lI' mIn Sor Hap 'ay' machqu' Dalegh ? 4
'ej mInlIjDaq 'oHtaHvIS Qechjem'a''e', > mInlIjvo' Sor Hap 'ay'
machqu' vIlel 'e' yIchaw', < chay' loDnI'lI'vaD mu'meyvam DajatlhlaH ?
5 HoQwI', wa'DIch mInlIjvo' Qechjem'a' yIlel, 'ej ghIq, loDnI'lI'
mInvo' Sor Hap 'ay' machqu' DalelmeH bIleghlaHchu'.

6 *dog*meyvaD quvqu'bogh vay' yInobQo', 'ej *pig*mey tlhopDaq,
*pig*meyvaD *pearl*meychaj tIpolHa'Qo'; jaSHa' Suvangchugh, vaj
quvqu'bogh vay' *pearl*mey je gho' *pig*mey 'uSDu', 'ej ghIq lIHIv 'ej
pe'vIl porghrajvo' ghIvDu'raj chev.

7 petlhob 'ej tlhIHvaD noblu', penej 'ej SuSam, lojmIt yIqIp, 'ej
chaHvaD lojmIt poSmoHlu'. 8 Hevmo' tlhobbogh nuv, Sammo' nejbogh nuv,
'ej lojmIt qIpwI'vaD poSmoHlu'. 9 tIr ngogh HevmeH wa' nuv puqloD,
tlhob puqvam, 'ach puqvamvaD nagh lunob vavDaj SoSDaj je; tlhIHDaq,
vavvam SoSvam je Dabogh wa' nuv tu'lu''a' ? 10 'ej ghotI' HevmeH wa'
nuv puqloD, tlhobchugh puqvam, puqvamvaD wam rurbogh ghargh nob vay' ?
11 SumIgh; 'ach puqpu'ra'vaD QaQbogh Dochmey bonoblaHchugh, chalmey
vav lutlhobchugh nuvpu', chaHvaD QaQbogh Dochmey nobbe''a' chalmey vav
?

12 tlhIHvaD vangtaHvIS nuvpu', tlhIHvaD vangmeH Ho'DoS le' lulo'
nuvpu'vam boneH. chaHvaD SuvangtaHvIS, vangmeH Ho'DoS rap yIlo';
chut'a' tuch rItwI'pu' paQDI'norgh je bIH ra'meH mu'meyvam'e'.

13 lojmIt'a' lang yI'el tlhIH, vaSmo' Hegh luqaSmoHbogh lojmIt'a' taw
je, 'ej law' 'elwI'pu'. 14 langqu' yIn qaSmoHbogh lojmIt'a', Qatlhqu'
yIn qaSmoHbogh taw ! 'ej puS tu'wI'pu'.

15 tuch rItwI'pu' ngeb tu'lu'mo', peyep. choltaHvIS, DI'raq Sut lutuQ,
'ach *wolf*mey qur bIH tIqDu'chaj'e' 16 boghovmeH, naHmey'e' lIngbogh
qa'chaj tItu'; *grape*mey lIng'a' 'InSongmey wIlmey ? *fig*mey lIng'a'
naHjejmey ? 17 jaSHa', naHmey QaQ lIng QaQbogh Hoch Sor, 'ach , naHmey
mIgh lIng raghbogh Sor. 18 naHmey mIgh lInglaHbe' Sor QaQ, 'ej naHmey
QaQ lInglaHbe' raghbogh Sor. 19 naH QaQ lIngbe'bogh Hoch Sor
pochHa'lu', 'ej qulDaq Sorvam polHa'lu'. 20 vaj naHmeychajmo', chaH
boghov.

21 jIHvaD, jatlh 'op nuvpu' > joH, joH <; 'ach chalmey wo' lu'elbe'
mu'meyvam jatlhbogh 'op nuvpu; 'ach vangtaHvIS vay', chalmey vavwI'
chabal chIwchugh, vaj chalmey wo' 'el nuvvam. 22 jajvetlh, jIHvaD
jatlh nuv law' > joH, joH, ponglIjmo' tuch wIrItpu'be''a' ?,
ponglIjmo' *demon*pu' DIvujpu'be''a', 'ej ponglIjmo' HoS ta'mey law'
DIqaSmoHpu'be''a' ? < 23 'ach ngugh chaHvaD jIjatlh > paghlogh
SaSovpu'; jIHvo' peghoS, chut'a' lupabQo'bogh nuvpu' .<

24 mu'meyvam Qoychugh vay', 'ej pabchugh, vaj wuqmeH laH pov ghaj
nuvvvam; nagh'a'Daq juHDaj chenmoHta' nuvvam 'e' vIHar, nuvvam
vIqeltaHvIS. 25 'ej SISchoHpu', pawpu' bIQtIqmey, qaSpu' SuSmey, 'ej
pe'vIl juHvam luqIppu' Hoch wanI'meyvam, 'ach nagh'a'Daq juHvam qappam
lanta'mo' chenmoHwI'Daj, Dejpu'be'. 26 'ej mu'meywIj Qoychugh vay',
'ej pabbe'chugh, vaj qoH ghaHbogh loD'e' rur. Do'olDaq juHDaj
chenmoHta' nuvvam; 27 'ej SISchoHpu', pawpu' bIQtIqmey, qaSpu' SuSmey,
'ej pe'vIl juHvam luqIppu' Hoch wanI'meyvam, vaj Dejpu', 'ej vItlhpu'
QughDaj. <<<

28 'ej SoQmeyvam vanDI' *jesus*, paQDI'norghDaj luHo'qu' Dojmey, 29
Dojmeyvam ghojmoHpu'mo' *jesus*, 'ej teblaw' nuv ghaHmo'; 'ej
*scribe*pu' rurbe'mo'.

~ m. qunen'oSMore information about the tlhIngan-Hol mailing list