[tlhIngan Hol] tera'vamDaq yIt nortlhampu'chaj

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Fri Aug 16 09:51:22 PDT 2019


ngemDaq qaSchoH choS.. tugh Heghqa' jaj, tugh che'qa' ram.

ngugh, Dat melkor ghogh 'IjchoHlu', 'ej ngem lughIDtavIS melkor ghogh
yu'eghmey, Qom yav..

jatlh tera' joH:

*eru* tojwI';
pa'logh, qaStaHvIS vatlh DIS poHmey, nuvpu'wI' DaQIH. DaQIH, DaHaw'moH, 'ej
qulDaq DameQ.

'ach, 'op DameQlaHbe'pu'; taHpu' 'op, 'ej DaH tera'vamDaq yIt
nortlhampu'chaj.

DaH, qaSchoHpu' poHwIj'e'..
DaH, SoH'e' DaHaw'moHlu'..
DaH, qulDaq SoH'e' DameQlu'..

tagha', bIbech SoH'e'

~ dxdxdx
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20190816/6baa1f77/attachment-0001.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list