[tlhIngan Hol] ghaH Sovchu'ta' 'Iv ?

SuStel sustel at trimboli.name
Tue Nov 27 08:33:16 PST 2018


On 11/27/2018 11:07 AM, mayqel qunenoS wrote:
> HIrIt 'ej qaQaH; valar jIHbe''a' je ?

pay' muSchoHchu' Fëanor 'ej ghaH ghIjbe'choHlu'. Melkor Do'Ha'moH 'ej 
mej 'e' ra'; jatlh «lojmItwIjvo' yImej, Mandos bIghHa' notqa'!» ghIq 
Melkor qab tlhopDaq lojmIt SoQmoH; Eä DabwI''e' Melkor HoSghaj law' Hoch 
HoSghaj puS.

-- 
SuStel
http://trimboli.name
More information about the tlhIngan-Hol mailing list