[tlhIngan Hol] tlhIngan Hol jatlh *Google* boQwI' je

Daniel Dadap daniel at dadap.net
Tue May 29 18:30:36 PDT 2018


qen tlhIngan Hol mu' puS jatlh *Amazon Alexa* 'e' vIDel. DaH jupwI' juH vISuch. *Google Assistant* ghaj ghaH. 'oH vItlhob: “*Speak Klingon*”. jang 'oH: “*ahem* loQ vIjatlh” ('ach “loH vajatlh” rur.)
More information about the tlhIngan-Hol mailing list