[tlhIngan Hol] jIQoS 'a jIpuQ

mayqel qunenoS mihkoun at gmail.com
Wed Jun 27 06:44:13 PDT 2018


christianity lunum 'op nuv; 'ej lalDanvam lunummeH, motlh jatlh:


pung ghaj christian Qun; tera'Daq SaHtaHvIS christ, not latlhpu' qIch..


maj.. 'a, christianity paQDI'norgh naQ luDelbe'mo' nuvpu'vam, vIt naQ luDelbe' nuvpu'vam.


vaj, DaH, paQDI'norgh puS DIlaDjaj..


1. qorDu' luchenmoHchugh cha' nuv, 'a tlhoghbe'chuq nuvpu'vam, vaj HeghDI', ghe''orDaq nuvpu'vam ngeH Qun.


2. nga'chuqchugh cha' loD qoj nga'chuqchugh cha' be', vaj HeghDI', ghe''orDaq nuvpu'vam ngeH Qun.


3. Hoch jaj wa', chIrghDaq jaHlu'Qo'chugh vaj Heghlu'DI', ghe''orDaq nuvvam ngeH Qun.


4. yem wa' nuv; nuvvam qeHHa'meH Qun, Qun 'oSwI'Daq DISnIS nuvvam. 'a DISQo'chugh vaj HeghDI', ghe''orDaq nuvvam ngeH Qun.


chaq, tuH nuvvam; chaq tuHmo' DISlaHbe'.. 'a pagh choH wanI'vam.. tagha' ghe''orDaq nuvvam ngeH Qun.


5. tera'Daq narghDI' christianity, and qaStaHvIS vatlh DIS poHmey wa'DIch, christianity lubot 'op ta'. 'ej christian ghaHchugh wa' nuv'e', nuvvamvaD jatlh ta'pu'vam: christianity DalonQo'chugh, vaj Dajoy'lu'.


vaj, bechtaHvIS nuvvam, tagha' Hegh nuvvam; 'e' lajQo'chugh nuvvam, vaj jatlh Qun: bIlo'laHbe' ! ghe''orDaq yIjaH !


6. 'ej DaH peqIm !


QunvaD jatlhtaHvIS christianpu', nuq lujatlh ? {jesus christ, jIHvaD pung yI'agh}.


maj..


'ej qatlh pung luneH christianpu' ? ghe''orvo' narghmeH..


maj..


'a, chay' ghe''or Del orthodox christianity ? ghe''or 'oH nuq'e' ?


ghe''or bopbogh orthodox paQDI'norgh'e' wInuDjaj..


jatlh orthodox christianity..


DaH, ngay'Daj So'taH Qun; 'a, tera'Daq narghqa'DI', ngay'Daj So'Ha'chu'.


ngugh, 'op nuv toD Qun. Qun ngay' lujemtaHvIS nuvpu'vam, Quchchu'. vaj chaHvaD QI'tu' 'oH Qun ngay''e'.


'a 'op nuv toDQo' Qun.. 'ej Qun ngay' lujemtaHvIS nuvpu'vam, bechqu'. vaj chaHvaD ghe''or 'oH Qun ngay''e'..


vaj, maHvaD jatlh orthodoxy: Qun ngay' 'oH ghe''or qul'e'..


'ej DaH jIghel.. pung ghaj Qunqoqvam ? pung ghaj HI''a'vam ? chay' Qunqoqvam lajlaH vay' ?


wa'Hu' jIghItlh, 'ej DaH jIghItlhqa': Qunqoqvam vIquvmoHQo'. 'upchu' Qunqoqvam.


~ nI'ghma


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20180627/871245d5/attachment-0003.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list