[tlhIngan Hol] jIQoS 'a jIpuQ

DloraH seruq at bellsouth.net
Tue Jun 26 11:18:12 PDT 2018


On Tue, 2018-06-26 at 18:29 +0300, mayqel qunenoS wrote:
> 'op Hogh ret, naDev jIghItlh:
> 
> 
> jIqeqmeH, mab'a' chu' vImughqang. vaj paqvam vImughchoH..
> 
> 
> QIt matthew paq vImughtaH, 'ej ngeD mIw, 'a tugh jIpuQchoH. reH buQ paqvam 'ej reH 'Irgh. vaj, tugh jISIvchoH.. qatlh 'Irghqangqu'bogh Qunqoq vIquvnISmoH ? qatlh paqDaj lo'laHbe' vImughnIS ?
> 
> 
> Qun tu'lu'bej'a' ? Sovbej pagh; 'a Qun tu'lu'chugh vaj Hoch muSHa'nIS Qunvam.. buQqangchugh Qunvam, 'Irghqangchugh Qunvam, 'ej ghe''orDaq latlhpu' ngeHqangchugh Qunvam, vaj Qunna' ghaHbe'.. Qunqoq neH ghaH.
> 
> 
> 'ej Qunqoqvam vIquvmoHQo'.
> 
> 
> ~ nI'ghma


mab'a' ngo' wIqelchugh, 'Irgh chaq 'e' wIjem.  'ach mab'a' chu'
wIqeltaHvIS, 'Irghbe'.  ghe''orDaq ngeHbe'.
[wIwIvlaH] jatlh Dadaq.  teH.  Qun pung wIvbe' vay', ghe''orDaq ngeHbe'
Qun.  taHbe'chugh Qun, pagh'a' neH tu'lu'.  pung nobqang Qun.  Qun nob
laj vay', Hev.  nob lajbe' 'e' wIv vay', pagh'a' ghajtaH.  pa' vay'
ngeHbe' Qun; pa' taHtaH vay'.
yemwI' qIch Humanpu'.  [bIpupbe'chugh ghe''orDaq bIbech] jatlh Humanpu'.
yemwI' qIHDI' Qun puqloD, [ghe''orDaq bImeQ] jatlhbe' ghaH.
[yIyemQo'choH] neH jatlh.
nobDaj DaHev 'e' DawIv'a'?


- DloraH

More information about the tlhIngan-Hol mailing list