[tlhIngan Hol] jIQoS 'a jIpuQ

mayqel qunenoS mihkoun at gmail.com
Tue Jun 26 08:29:39 PDT 2018


'op Hogh ret, naDev jIghItlh:


jIqeqmeH, mab'a' chu' vImughqang. vaj paqvam vImughchoH..


QIt matthew paq vImughtaH, 'ej ngeD mIw, 'a tugh jIpuQchoH. reH buQ paqvam 'ej reH 'Irgh. vaj, tugh jISIvchoH.. qatlh 'Irghqangqu'bogh Qunqoq vIquvnISmoH ? qatlh paqDaj lo'laHbe' vImughnIS ?


Qun tu'lu'bej'a' ? Sovbej pagh; 'a Qun tu'lu'chugh vaj Hoch muSHa'nIS Qunvam.. buQqangchugh Qunvam, 'Irghqangchugh Qunvam, 'ej ghe''orDaq latlhpu' ngeHqangchugh Qunvam, vaj Qunna' ghaHbe'.. Qunqoq neH ghaH.


'ej Qunqoqvam vIquvmoHQo'.


~ nI'ghma-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20180626/23756873/attachment-0001.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list