[tlhIngan Hol] dothraki Hol

mayqel qunenoS mihkoun at gmail.com
Mon Jan 22 06:59:32 PST 2018


wa' nuv Segh 'agh *game of thrones*, 'ej SeghvamvaD *dothraki* ponglu'.

maj..

'ej, qen jIghoj: *dothraki* Hol tu'lu'. Holvam chenmoHlu'ta', 'ej pab
mu'tay je ghaj Holvam.

maj, jIjatlhqa'.

'a, *dothraki* Hol vIQubtaHvIS, wa' DI'ruj vItlhoj: lujbej Holvam. SanDaj
'oH.

'ej, qatlh luj *dothraki* Hol ?

wa' meq le'mo'.. meqvammo' Qappu' tlhIngan Hol, 'a meqvam rapmo' luj
*dothraki* Hol:

jatlhwI'pu'Daj mI'mo'..

qatlh Qappu' tlhIngan Hol ? Hov lengmo'. tlhIngan Hol noymoH Hov leng.
maj.. 'a wa' latlh meq tu'lu'. tlhIngan Hol lujatlhmo' nuv law'qu',
nenchoHlaH. HachchoHlaH.

'a *dothraki* Hol lujatlh nuv 'ar ? *dothraki* lujatlh nuv puSqu' neH. vaj,
HachlaHbe'.

'ej meqvammo', tagha' luj.

~ nI'ghma
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20180122/5d58b641/attachment-0001.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list