[tlhIngan Hol] GermanyDaq jatlhwI'pu'

seruq seruq at bellsouth.net
Tue Aug 28 05:24:11 PDT 2018


Do'Ha' jang pagh.
tlhIngan Hol jatlhwI' vIqIHbe'.
DaH jImej.


- DloraH


--------------------------------------------
On Tue, 8/14/18, seruq <seruq at bellsouth.net> wrote:

 Subject: [tlhIngan Hol] GermanyDaq jatlhwI'pu'
 To: tlhingan-hol at kli.org
 Date: Tuesday, August 14, 2018, 9:25 AM
 
 Bitburg vISuchtaH.
 BitburgDaq Sum'a' tlhIngan Hol jatlhwI'pu'?
 chaq maqIH/ghom.
 
 jem'IH vISuchta'.
 latlh pIgh vISuch je vIneH.
 
 
 - DloraH
 _______________________________________________
 tlhIngan-Hol mailing list
 tlhIngan-Hol at lists.kli.org
 http://lists.kli.org/listinfo.cgi/tlhingan-hol-kli.org
 More information about the tlhIngan-Hol mailing list