[tlhIngan Hol] Saint George yIn

mayqel qunenoS mihkoun at gmail.com
Tue Oct 3 06:48:38 PDT 2017


magh jonlu'ta'bogh toD george st

*pontus pamflagonia*Daq george st luquvmoH nuv law'qu'; meqvammo', quvvam
luchIwmeH, george st chIrgh law' chenmoH. 'ej luquvmoHchu'meH, qorDu'Daq
boghchugh wa' ghu, 'ej loD ghaH ghuvam'e', vaj ghu'vamvaD george lupong.

jaSHa' vang wa' christian qorDu'; puqloDDaj nenchoHmoH, -Dochbe'bogh 'ej
nguqbe'bogh puqloD-, 'ej DIS cha'maHloghDaj yInpu'DI', mangghomDaq
muvmoHlu'.

qaS may' law'; 'ej pIj, barbarians SuvtaHvIS christians, christians mer
barbarians, vaj christians jon. jonta'DI', 'op HoH, 'opvaD toy'wI'pu'
mojmoH, latlhvaD toy'wI''a''pu' mojmoH, 'ej ghIq ngev. vaj, yaS toy'wI''a'
moj george, 'a tugh, yaSvam tlho' Suq george.

qaStaHvIS wa' DIS naQ, mourning george vav SoS je; puqchaj luSamlaHbe'mo'
SaQ. vaj, Hoch jaj, chIrghDaq lujaH, pa' tortaH, 'ej puqchaj Daq maghmeH
Qun'a', prayed chaH. 'a, Hopqu'taHvIS, prayed je george, 'ej tlhabchoHmeH
'ej qorDu'Daj ghomqa'meH, Qun'a' qoy'taH.

qaSpu' wa' DIS.. yIn george; 'e' luHar george vav SoS je. vaj, george st
lop qaSDI', SopmeH relativeschaj rIt george vav SoS je.

jajvam, Soppa' george yaS, qamDu'Daj Say'moH neH. vaj, bIQ tujchoHmoH
george. qaStaHvIS jajvam, SaQ george, 'ej vavDaj SoSDaj je leghqa'meH
george st qoy'taH. pubchoHDI' bIQ, 'ej lo'ruplu', georgeDaq nargh george
st; horse chIS lIgh, 'ej horsevamDaq george lan. ghIq juHDajDaq qem, raSDaq
chaHtaHvIS vavDaj SoSDaj mebchaj je. SIbI' merchoHchu' Hoch, 'ej miracle
DelDI' george, Quchqu'choH Hoch 'ej Qun'a' naD.

mayqel q

On Oct 1, 2017 13:43, "mayqel qunenoS" <mihkoun at gmail.com> wrote:

> miracles of saint george
>
> qaStaHvIS vatlh law'qu' DIS, miraclemey law' qaSmoH george st:
>
> tut
>
> romeDaq, george st chIrgh chenmoHlu'. 'ej chIrghvamvaD tut je' wa' be', 'a
> romeDaq tut ngeHlaHbe'. vaj, wa' ram, najtaHvIS, george st legh: nItebHa'
> tut lupep, 'ej bIQ'a'Daq luvo'. ghIq vem..
>
> tagha', romeDaq nargh tut, 'ej tutvamDaq QIn tu'lu': george st chIrgh nIH
> DopDaq tutvam yIlan.
>
> qunnoq
>
> On Sep 30, 2017 17:34, "mayqel qunenoS" <mihkoun at gmail.com> wrote:
>
>> bIghHa'Daq ghaHtaHvIS george st, 'ej qaStaHvIS ram, najtaHvIS, christ
>> legh, 'ej ghaHvaD jatlh christ:
>>
>> george st, jIHvaD bIbechmo' 'ej tugh jIHvaD bIHeghmo', vanbe'bogh yIn
>> qanob.
>>
>> jaj veb, diocletianDaq george st lunarghmoH mang, ra' diocletian. vaj
>> voDleHDaq yItchoH george st, 'ej HeghDaj leSSov ghajmo', yIttaHvIS Quch.
>>
>> diocletianDaq pawDI' george st, apollo idolDaq sacrificemeH george st,
>> ra' voDleH. 'a apollo chIrghDaq lupawDI' george st diocletian je, ghopDaj
>> pep george st 'ej rewve'Daq cross chenmoH. ghIq, yavDaq pummeH idol, idol
>> ra'. vaj, SIbI', pum idol, 'ej pe'vIl ghormo', wa' SaD 'ay' mach moj..
>>
>> ngugh, QeHqu'choH idolmey priest ghom'a' je, 'ej george st muHmeH
>> diocletian, jachtaH. vaj, ra' diocletian, 'ej porghDajvo' george st nach
>> chevlu'.
>>
>> Heghpa' george st, wa' toy'wI' ghaj: *pasicrates*. 'ej ra': vIHoHlu'DI',
>> porghwIj SoSwI' (*polyhronia st*) porgh je tItlhap. ghIq, palestine
>> lyddaDaq tIqeng. vaj HeghDI' george st, HeQ pasicrates. 'a, pa'vo'
>> polyhronia st porgh lutlhap crusadermey, 'ej tIng 'evDaq luqeng.
>>
>> qunnoq
>>
>> On Sep 28, 2017 19:19, "mayqel qunenoS" <mihkoun at gmail.com> wrote:
>>
>>> vaj, paw *athanasius*, 'ej tar lungaSbogh cha' DabqI' ngaSwI''e' 'uch.
>>> ngaSwI' wa'DIch tar tlhutlhlu'chugh vaj maw'choHlu' 'ej ngaSwI' cha'DIch
>>> tar tlhetlhlu'chugh vaj Heghlu'.
>>>
>>> SIbI', diocletianDaq athanasiusDaq je george st lunarghmoH. 'ej tar
>>> wa'DIch tlhutlhmeH george st, ra' diocletian. 'a baw'Ha'be' george st. tar
>>> tlhutlh, 'ach tlhutlhpa' prayed 'ej jatlh:
>>>
>>> jesus christ joH, Qun'a'ma', bIjatlh: tlhIHvaD, jochchoHlaH pagh, vabDot
>>> nuvpu' motlh HoHlaHbogh Dochmey'e'; pung Daghajmo' qaquvmoH.
>>>
>>> ghIq, ngaSwI' wa'DIch tar tlhutlh, 'ej 'oy'moHlaHbe' tar. wanI'vam
>>> leghDI' diocletian, ngaSwI' cha'DIch tar tlhutlhmeH george st, athanasius
>>> ra' diocletian. vaj tarvam tlhutlh je george st, 'a qaSqa' pagh. 'ej
>>> wanI'vammo' yay'choH Hoch.
>>>
>>> 'a qaptaH diocletian: 'IDnar ghajmo' george st, Heghbe' ! 'a wa' Doch
>>> Sovchu' 'IDnar pIn'a' athanasius.. HoSghajqu' tarmey chenmoHta'bogh. vaj,
>>> george st tlhopDaq tor athanasius 'ej ghIq wa' Qun'a'na' laj. 'a SIbI'
>>> athanasius muHlu'meH ra' diocletian. vaj athanasius muHlu'.
>>>
>>> qaStaHvIS wanI'meyvam, paw diocletian be'. ghaHvaD *alexandra* lupong.
>>> 'ej pawDI', wa' Qun'a'na' laj je. 'a wIHmo' diocletian, 'ej mIghmo',
>>> bIghHa'Daq ngeH, 'ej muHwI'pu'Daj ra' : jaj veb, porghDajvo' nach yIchev !
>>> 'a bIghHa'Daq ghaHtaHvIS alexandra, 'ej prayingtaHvIS, Qun'a' ghopDu'Daq
>>> qa'Daj nob.
>>>
>>> qunnoq
>>>
>>> On Sep 27, 2017 17:33, "mayqel qunenoS" <mihkoun at gmail.com> wrote:
>>>
>>>>
>>>> vaj, yavDaq QemjIq jaQ luchenmoH muHwI', 'ej pa' burnt lime
>>>> lulanta'DI', QemjIq qoDDaq george st lulan. ghIq QemjIqDaq yuvtlhe' lulan.
>>>>
>>>> qaSpu'DI' wej jaj, QemjIq ngaQHa'moHmeH, mangpu' ngeH diocletian. 'a
>>>> yuvtlhe' luteqta'DI' merqu'choH. burnt limeDaq Qam george st 'ej praying
>>>> ghaH. Sumbogh ghom'a' vuQ wanI'vam, 'ej Seyqu'choH nuvpu' Hoch. vaj
>>>> jachchoHtaH Hoch: Dunqu'bej george st Qun'a' ! Dunqu'bej george st Qun'a' !
>>>>
>>>> vaj, george st ghel diocletian: chay' 'IDnar Daghojta' ? chay' 'IDnar
>>>> Dalo'laH ? 'ej jang george st: wanI'meyvam qaSmoHbe' 'IDnar; wanI'vammey
>>>> qaSmoHlaH Qun'a' neH.
>>>>
>>>> 'a Qay'qa' diocletian.. vaj, muHwI'pu'Daj ra'qa': baS waq tItlhap,
>>>> qoDchajDaq Hut'Inmey tIlan, 'ej qulDaq tIlan. meQchoHDI', 'ej Hat vItlhmo'
>>>> wew, ngugh george st qamDu'Daq tIlan. ghIq yIyItmoH !
>>>>
>>>> diocletian mu'mey tur muHwI'pu', 'a praying george st, vaj ghaHvaD
>>>> jochlaHbe' waqmey..
>>>>
>>>> wanI'vam leghDI' diocletian, bIghHa'Daq george st ngeHqa'. 'ej qechmey
>>>> chu' tu'meH rIpDaj rIt. rInDI' qep, george st lujoy'qa'. *whip*mey
>>>> lo'taHvIS, luqIptaH, vaj porghDaj Hoch lurIQqu', lupe'qu', 'ej Datvo'
>>>> ghIttaH 'Iw..
>>>>
>>>> ghIq, diocletianDaq lunarghmoH. 'a, wewtaHmo' george st, 'ej angel rur,
>>>> merqu'choH diocletian. vaj, Qubqa'choH diocletian: 'IDnarDajmo', taHtaH
>>>> george st.
>>>>
>>>> 'ej 'IDnarvam qaSHa'moHmeH diocletian, 'IDnar pIn'a' rIt. 'IDnar
>>>> pIn'a'vamvaD athanasius lupong.
>>>>
>>>> mayqel
>>>>
>>>> On Sep 26, 2017 19:54, "mayqel qunenoS" <mihkoun at gmail.com> wrote:
>>>>
>>>>> pIvqa'pu'DI' george st, diocletian latlhpu'Daq je nargh george st;
>>>>> ngIq, idolsDaq cha'nob much diocletian. 'ej george st luleghDI', SIvchoH
>>>>> diocletian latlhpu' je.. chay' yIn ? chay' pIv ? QoghIjchajDaq mu'meyvam
>>>>> QubtaH. 'op jatlh, george st ghaHbe' loDvam'e', george st rurbogh loD'e'
>>>>> ghaH loDvam'e' ! 'ej jatlh latlhpu', george st ghaHbe' loDvam'e', nIyma
>>>>> ghaH !
>>>>>
>>>>> 'ej wanI'vam luja'chuqtaHvIS, voDleHDaq nargh cha' yaS: *protoleon*
>>>>> *anatolius* je bIH pongchaj'e'. 'ej tlhej wa' SaD mangpu'. ghIq, christ
>>>>> lajchaj lumaq. vaj, Qay' diocletian, 'ej lumuHlu'meH ra'.. vaj, SIbI',
>>>>> nuvpu'vam lumuHlu'.
>>>>>
>>>>> ghIq, ra' diocletian: burnt limeDaq george st yIlan, 'ej pa',
>>>>> qaStaHvIS wej jaj yIratlhmoH ! ngoSchu'meH george st porgh, mu'meyvam jatlh
>>>>> diocletian..
>>>>>
>>>>> mayqel
>>>>>
>>>>> On Sep 26, 2017 11:03, "mayqel qunenoS" <mihkoun at gmail.com> wrote:
>>>>>
>>>>>> QeHqu'mo' diocletian, mangpu'Daj ra': bIghHa'Daq george st yIlan, 'ej
>>>>>> nItebHa' 'uSDu'Daj bobaghDI', pe'vIl nItebHa' tIQeymoH. ghIq, DubDajDaq
>>>>>> yIlan, 'ej roDajDaq tInqu'bogh 'ej 'ughqu'bogh nagh yIlan.
>>>>>>
>>>>>> po veb, george st yu'meH, ra' diocletian: jIHDaq yIqem. bI'reS,
>>>>>> bochmoHwI' Da diocletian. 'ej george st ponmeH, ghaHvaD tev law' lay'. 'a
>>>>>> lalDanDaj lajQo'Qo' george st, 'ej QI'tu' tevmey boptaH mu'meyDaj.
>>>>>>
>>>>>> QeHchoH diocletian.. QeHqu'qa'.. vaj muHwI'pu'Daj ra': george st
>>>>>> porgh bope'meH, rutlh'a'Daq yIbagh. 'ej george st toDuj'a' nuS 'ej ra'qa':
>>>>>> idols tIlaj ! 'a Qun'a' tlho' george st; tugh, Qun'a'vaD bechmo', 'ej
>>>>>> christ lajDaj tobchu'mo', Qun'a' tlho'. 'ej 'oy' lIb Sovchu': rutlh'a'
>>>>>> Dechbogh DaqDaq, jejqu'bogh 'etlh law' tu'lu'. 'ej Dat porghDaj lupe'
>>>>>> 'etlhvam. 'a george stvaD quv'a' 'oH 'oy'vam'e'.
>>>>>>
>>>>>> 'a vIHchoHDI' rutlh'a', 'ej george st porgh lupe'choH 'etlh, chalvo'
>>>>>> ghogh'a' Qoylu'. 'ej jatlh ghoghvam: george st, joy'wI'pu'lI' tIbamvIpQo',
>>>>>> qatlhejmo'. 'ej SIbI', rutlh'a'vo' george st baghHa' angel, tlhabmoH, 'ej
>>>>>> porghDaj pIvqa'moH.
>>>>>>
>>>>>> mayqel
>>>>>>
>>>>>> On Sep 24, 2017 16:38, "mayqel qunenoS" <mihkoun at gmail.com> wrote:
>>>>>>
>>>>>>> bI'reS, wo'Daj DubmeH vum diocletian. ngoQvam chavmeH, boQwI'pu'
>>>>>>> law' muvmoH. ghIq, wo'Daj jaghpu' jey, 'ej veHmeyDaj rach. ngoQmeyvam
>>>>>>> qasmoHDI', wo' qoD lubopbogh wanI''e' DIghchoH. Do'Ha', idolatry
>>>>>>> qaSqa'moHmeH christianity HIv.
>>>>>>>
>>>>>>> vaj, christ bov, tera' DIS wej-pagh-wej, roman wo' chan veng
>>>>>>> wa'DIchDaq wej yejquv qaSmoH. pa', Sa'pu'Daj boQwI'pu'Daj je rIt, 'ej
>>>>>>> george st rIt je; qaStaHvIS noH law', noy'eghmoHmo' george st, rIt
>>>>>>> diocletian. yejquvmeyvam ngoQ 'oH wa''e' neH: christianity QIHna'.
>>>>>>>
>>>>>>> wa'DIch, jatlh diocletian, 'ej ra': christianity boSangchu'meH
>>>>>>> pevang ! 'ej SIbI' jang Hoch: roman wo'vo' christianity wIlelmeH, maSuvbej.
>>>>>>>
>>>>>>> 'a ghIq, Qam george st yoH, 'ej jatlh: voDleH chuQun je, ghIt nuvpu'
>>>>>>> quv 'Iw qatlh boneH ? idols tlhopDaq tor christians, 'ej idols quvmoH;
>>>>>>> qatlh boneH ? 'ej ghIq, christianity vItna' christ's godhood je Delchu'.
>>>>>>>
>>>>>>> 'a rInDI', mISchoH Hoch, 'ej QeHchoHchu' diocletian.. vaj, mu'meyDaj
>>>>>>> choHmeH george st, lupon 'e' lunID Hoch; 'ej diocletian lujotqa'moHmeH,
>>>>>>> lalDanDaj lajQo'meH lupon 'e' lunID.
>>>>>>>
>>>>>>> 'a yoHchu'taHvIS george st, HeQQo', 'ej christianity lajQo'Qo'..
>>>>>>>
>>>>>>> mayqel
>>>>>>>
>>>>>>> On Sep 22, 2017 19:13, "mayqel qunenoS" <mihkoun at gmail.com> wrote:
>>>>>>>
>>>>>>>> bov le' tu'lu'; rInDI' decius voDleH bov 'ej taghpa' diocletian
>>>>>>>> voDleH bov, qaS bovvam le'. 'ej qaS bovvam, qaStaHvIS christ bov bov veb,
>>>>>>>> 'ej qaSpa' tera' DIS pagh-cha'-chorgh-wej.
>>>>>>>>
>>>>>>>> qaStaHvIS bovvam le', qaStaHmo' roj, tlhoy Sach christ's church.
>>>>>>>> ngugh, qum patlh law' ghajchoH christianpu', qum DuSaQ law' chenmoH
>>>>>>>> christianpu', church luqum 'ej charity lunob.
>>>>>>>>
>>>>>>>> qunnoq
>>>>>>>>
>>>>>>>> On Sep 22, 2017 4:42 PM, "mayqel qunenoS" <mihkoun at gmail.com>
>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>
>>>>>>>>> qaStaHvIS QIn tlheghvam, george st yIn lubop wanI''e' vIghItlh.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> vaj..
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> cappadociaDaq, qaStaHvIS christ bov cho'wI' tera' DIS
>>>>>>>>> pagh-cha'-soch-vagh, bogh george st, 'ej christianpu' chaH vavDaj'e'
>>>>>>>>> SoSDaj'e' je. 'a yInDaj DIS wa'maHDIch SIQtaHvIS george st, christ
>>>>>>>>> temQo'mo' vavDaj, vavDaj HoHlu'. ngugh, palestiniangan ghaHmo' SoSDaj'e',
>>>>>>>>> 'ej pa' yer ghajmo', palestine lujaH george st SoSDaj je. tagha', qaSDI'
>>>>>>>>> qoSDaj wa'maH chorghDIch, roman mangghom muv.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> roman mangghom muvDI', Qup george st; 'a, Qu'meyDaj turlaHchu',
>>>>>>>>> 'ej luHo' Hoch. vaj, meqvammo', nom numlu', patlhmey nIv chav, count moj,
>>>>>>>>> 'ej naDqu' diocletian voDleH.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> qunnoq
>>>>>>>>>
>>>>>>>>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20171003/14fb582e/attachment-0005.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list