[tlhIngan Hol] qeQ lujaH Hoch vIttlhegh

SuStel sustel at trimboli.name
Wed Nov 1 10:52:08 PDT 2017


On 11/1/2017 1:26 PM, mayqel qunenoS wrote:
> SaghchoHDI' ghu', vaj jatlh 'amerI'qa'ngan: {qeQ lujaH Hoch}.
>
> vIttlheghvam vIparHa', 'ej Hutlhmo' 'elaDya' Hol jI'IQ..

SoQHomvam Hutlh je tlhIngan Hol. Dajatlhchugh tlhIngan DamISmoH neH: 
jatlh, <qatlh? qeQDaq nuq tu'lu'?>

-- 
SuStel
http://trimboli.name
More information about the tlhIngan-Hol mailing list